3N: NANDA-I NOC NIC (ESTONIA)

Standarditud õenduskeele juurutamine Eestis

Ühisavalduse allkirjastamine 09.11.2017 16:45, Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinn

Eesti Õendusjuhtide Ühingu juhatuse esinaine Tiina Freimann

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden

Eesti Õdede Liidu asepresident Gerli Liivet

Õed vajavad standardiseeritud õenduskeelt ning meie valik on NANDA, NIC ja NOC ehk 3N. (EÕL facebook

ÜHINE AVALDUS ÕENDUSABI KLASSIFIKATSIOONI KASUTUSELE VÕTMISEKS EESTIS

Võttes aluseks EL direktiivi 2005/36 ja Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia 2011-2020 arengusuuna edendada õendus- ja ämmaemandusabi kvaliteeti ja arengut peavad allakirjutanud vajalikuks astuda ühiseid samme standarditud õenduskeele kasutuselevõtmiseks Eestis.

Maailmapraktikas on kindla koha leidnud ning laialdaselt tunnustatud standarditud õenduskeel, mis kasutab õendusdiagnooside, -sekkumiste ja -tulemuste väljendamiseks kolme klassifikaatorit: NANDA-International, Nursing Outcomes Classification, Nursing Interventions Classification ehk 3N terviksüsteemi.

3N terviksüsteemi rakendamine Eesti õendus- ja ämmaemadusabis eeldab järgmist:

 • kohandada 3N klassifikatsioonid eesti keeles ja kultuuriruumis (NANDA-I on õppetöös kasutusel alates 2011 ja eestikeelne alates 2012);
 • süstemaatiliselt jätkata kutsealaseid ja erialaseid täienduskoolitusi õdedele ja teistele seotud  kutsealade esindajatele 3N rakendamisest tervishoiusüsteemis;
 • kasutada õendusdokumentatsioonis 3N terviksüsteemi;
 • kasutada üleriikliku elektroonse terviseinfo süsteemi(de) väljatöötamisel 3N ühtset terminoloogiat, mis on ühildatav haiglates kasutatavate infosüsteemidega;
 • luua üleriiklik 3N süsteemist lähtuv standarditud õendusterminite elektrooniline miinimumandmekogu õendus- ja ämmaemandusabi kvaliteedi hindamiseks ja arendamiseks igal tervishoiu juhtimistasandil.

3N kasutamine  tervishoiuasutuste üleses (riiklikult tsentraliseeritud) elektroonilises dokumentatsioonis tõstab õendusabi kvaliteedi,  järjepidevuse ja patsiendi ohutuse uuele kõrgemale tasemele:

 • patsiendi terviseinfo on terviklik, laiaulatuslik ja usaldusväärne;
 • elektroonses töökeskkonnas olev teave on kõigile osapooltele automaatselt kättesaadav ja üheselt mõistetav;
 • nutika töövahendi kasutuselevõtmisega väheneb oluliselt õdede kirjatööle kuluv aeg;
 • 3N e-rakendus pakub õdedele ja ämmemandatele valikutena tõenduspõhiseid algoritme patsiendi terviseseisundi hindamisest lähtuvate otsuste tegemiseks, õendussekkumiseks ja -tulemuste hindamiseks;
 • suurenevad patsientide ja nende lähedaste võimalused saada individuaalsetest vajadustest lähtuvat tõenduspõhist ja patsiendile ohutut õendusabi;
 • 3N süstemaatilisel kasutamisel õendusdokumentatsioonis  tekib väärtuslik empiiriline andmebaas, mille põhjal saab igal tervishoiu juhtimistasandil  analüüsida, selgitada ja ette ennustada patsiendi abivajadusi, tervishoiutöötajate ressursikasutust ja õendusabi tulemuslikkust;
 • 3N rakendamine on abiks juhtimisel ning teadus- ja arendustöös asutusesisesest administreerimisest riikliku ja rahvusvahelise koostööni välja;
 • 3N abil ratsionaliseeritud ja teaduslikult põhjendatud otsuste ning valikute tegemisega optimeerime tervishoiutöötajate ressursikasutust, mis omakorda võimaldab vähendada tervishoiukulusid kahjustamata patsiendi ohutust.

Allakirjutanud tunnustavad 3N terviksüsteemi rakendamist riigiüleses elektroonses infosüsteemis kui usaldusväärset meedet viia Eesti õendus- ja ämmaemandusabi tõenduspõhisus ning patsiendi terviseinfo dokumenteerimine uuenduslikule ja kvaliteetsemale tasemele.

Allakirjutanud soovivad sellega anda panuse Eesti tervishoiusüsteemi kaasajastamisse ja peavad vajalikuks ellu kutsuda üleriigiline  3N rakendamise juhtrühm. Juhtrühma ülesandeks on koostada tegevus- ja ajakava, milles on ära toodud asutuste ning organisatsioonide detailsed ressursid ja vastutused tegevuste elluviimiseks.

 

Ülle Ernits, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor 

Ulla Predeen, Tartu Tervishoiu Kõrgkool rektor

Gerli Liivet, Eesti Õdede Liidu asepresident 

Tiina Freimann, Eesti Õendusjuhtide Ühingu esinaine 

Kristi Puusepp, Riikliku 3N töörühma juht

 

09.11.2017, Tallinn